Tankönyvtámogatás

tankonyv.jpg

Gyermeknevelési települési támogatás
Tankönyv támogatás 19. § (1) Települési támogatás nyújtható annak a személynek, aki a látrányi általános iskolába járó gyermekre való tekintettel rendszeres gyermekvédelmi támogatásra nem jogosult, és családjában általános iskolai tanulmányokat folytató diák él, jövedelmi viszonyaitól fiiggetlenül jogosult a gyermeke tankönyv költségeinek támogatására.

 

(2) Települési támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek a családjában nappali tagozatos középiskolai tanulmányokat folytató diák él, jövedelmi viszonyaitól függetlenül jogosult a gyermeke tanszer támogatására. 20. § (1) A 19. § (1) bekezdésében szabályozott tankönyv ellátásra nyújtott települési támogatás összege az iskola által igazolt tankönyv költsége (számla). (2)A támogatás iránti kérelem a tárgy év augusztus és szeptember (számla kiállításának időpontja szerint) hónapban nyújtható be.


(3) A 19.§ (2) bekezdésében szabályozott tanszer ellátásra nyújtott települési támogatás összege 15.000,- Ft. 21.§ A 19.§ (2) bekezdésében meghatározott kérelem kötelező melléklete a gyermek tárgyévi nappali tagozatos középiskolai tanulói jogviszonyának fennállására vonatkozó igazolás.
Felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalok támogatása 22. § (1) Kérelmet nyújthatnak be azok a látrányi állandó lakóhellyel rendelkező fiatalok, jövedelem határtól függetlenül, akik az ország bármely egyetemén vagy főiskolájának nappali tagozaton tanulnak, és első diploma megszerzésére irányuló tanulmányokat folytatnak, és a pályázat benyújtásakor a 25. életévüket még nem töltötték be. (2) A kérelmeket minden év október 31. napjáig a hivatalhoz kell becsatolni, a határnap elmulasztása j ogvesztő. (4) A támogatás összege: 15.000,-Ft. (5) A támogatási kérelem kötelező melléklete a tárgyévi nappali tagozatos felsőfokú tanulói jogviszonyának fennállására vonatkozó igazolás.
Gyermeknevelési települési támogatások középiskolásoknak és felsőoktatásban tanuló fiatalok számára!
Látrány Község Önkormányzata